Välkommen Gäst! Logga in eller registrera ett konto.

Logga ingogo_gogo

gogo_gogo

Offline

En 35 år gammal kille från Annat, Annat Kommun
38XPMedlem sedan 25/04 2008, kl 14:36 Senaste besök 20/08 2010, kl 18:06Presentation

HEJ!


TESTAR

Bilder
^^^^^^^^#^^#^^#^^#^^#^^#^^#^^#^^#
^^^^^^^##^##^##^##^##^##^##^##^##
^^^^^^#^##^##^##^##^##^##^##^##^#
^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#
^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#
^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#
^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#
^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#
^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#
^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#
^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#
^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#
^^####^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^#
^#^^^^#^^#^^^^#^^^^^^^^^^^^^^#
#^^^^^^##^^^^^^#^^^^^^^^^^^^#
#^^^##^#^^^^##^#^^^^^^^^^^^^#
#^^^##^#^^^^##^#^^^^^^^^^^^^#
^########^^^^^^#^^^^^^^^^^^^#
#^^^^^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^^^^#
#^^^^^^^^^####^^^^^^^^^^^^^#
^######^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###
^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#
^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^#
^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^###
^^#^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^#
^^^###############^^^^^#
^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^#
^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^#
^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^#
^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^#
^^^^^^^^^^^#############
^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ # # # # #
^ ^ # # # # # # # # # # # # . # # # #
^ # ^ ^ # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # #
^ # ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ # ^ # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ #
^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ #
# # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
# # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
# # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ # # # # # #
# # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # # # # # # #####
# # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^^^##
# # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ##^^##
^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ##^^##
^ # # ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ # #
^ # # ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ # # # # # # # #
^ ^ # # ^ # # # # ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # # #
^ ^ # # ^ # # # # # ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ # # # # # ^ # ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ # # # # # ^ # # ^ ^ ^ ^ # # # # # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ # ^ # # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # # # #
^ ^ ^ # ^ # # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # # # # ^ # #
^ ^ ^ ^ ^ # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ ^ ^ # # # # # ^ ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # # # # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ #
^ ^ ^ ^ ^ # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # #
^ ^ ^ ^ ^ # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ # # #
^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # # #
^ ^ ^ ^ # # ^ ^ ^ ^ # # # # ^ ^ ^ ^ # # # ^ # # # #
^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ #
^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # # # ^ ^ # # ^ # # #
^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ # ^ # # # #
^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ ^ # # # ^ ^ #
^ ^ ^ ^ ^ # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ # ^ # # # # ^ #
^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # ^ # # # # # # # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ # # # ^ # # #
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # # # # ^ ^ ^ # # # # ## # # # # # #
------____________________________
-----|__________________________| |
------|_////_(____)______________(0)--------------- [~~)---------- [~~)
--------) @ __________________\_/
-------/-------/( ||__________//
------/ xxx /____//
-----/ xxxxx //
----/ xxxxx //
---/ xxxxx //
--/______//
....../---------------------- -------------------|
....../ `---___-- __--_____________|
...../_==o;;;;;;;;_______.:/
.....), ---.(_(__) /....!___!
....// (..) ), ---- .......!___!
...//___//-..............!___!
..//___//-...............!___!
-...........................!_ __!
-...........................!_ __!
---------__________
--------/  /  ___    \
-------/  /  /  \  \  \
------/  /  /___\_\  \
-----/  /  _______\  \
----/  /  /        \  \  \
---/_/__/          \  \  \ NTON
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´´´¶¶´´´´
´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´¶¶´´´
´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶´´´¶¶´´
´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´
¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´

skellet gjord av jeppe989

...................................
...................´¯ )..............
................../  / ..............
................/    / ...............
.............../    / ................
........./´¯/'  '/´¯¯·¸...........
....../'/    /    /    /¨¨/¯\......
.....('(    ´    ´    ¯;/'  ')....
......\                '    /......
........\'  \          _.·´.......
..........\          ................

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨;::::;¨:;
¨¨¨¨¨¨¨¨¨;:::::¨¨¨¨:;
¨¨¨¨¨¨¨¨;:::::;¨¨¨¨¨;.
¨¨¨¨¨¨¨,::::::¨¨¨¨¨¨¨;¨¨¨¨¨¨¨OOO
¨¨¨¨¨¨¨::::::;¨¨¨¨¨¨¨;¨¨¨¨¨¨OOOOO
¨¨¨¨¨¨¨;:::::;¨¨¨¨¨¨¨;¨¨¨¨¨OOOOOOO
¨¨¨¨¨¨¨,;::::::;¨¨¨¨¨;¨¨¨¨¨¨*¨OOOOOO
¨¨¨¨;::::::::::::¨¨¨;¨¨¨¨¨¨*¨¨*¨DOOOOO
¨’;::::::::::::::::::::;,¨¨¨¨*¨¨*¨¨¨¨DOOOO
¨,::::::;::::::;;;;::::;,¨¨¨*¨¨*¨¨¨¨¨¨DOOO
;¨::::::¨::::::;;;:::::¨,#.*¨*¨¨¨¨¨¨¨¨DOOO
:¨:::::::¨;::::::;;:::¨;::#.*¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨DOO
::¨:::::::¨;::::::::¨;::::#*¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨DOO
¨:¨:::::::¨;::::::¨;::::::##¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨DO
¨:::¨::::::¨;;;¨;:::::::::##¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨OO
¨::::¨:::::::¨;::::::::;:::#¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨O
¨¨:::::¨::::::::::::;¨¨:;::#¨¨¨¨¨¨¨¨¨´¨O
¨¨¨:::::¨::::::::;¨¨¨¨¨;:#
¨¨¨::::::¨:::::;¨¨¨¨¨¨¨;#

_+880_____________________________
_++88_____________________________
_++88_____________________________
__+880_________________________++_
__+888________________________+88_
__++880______________________+88__
__++888_____+++88__________+++8__
__++8888__+++8880++88____+++88___
__+++8888+++8880++8888__++888____
___++888++8888+++888888++888_____
___++88++8888++8888888++888______
___++++++888888888888888888______
____++++++88888888888888888______
____++++++++000888888888888______
_____+++++++000088888888888______
______+++++++00088888888888______
_______+++++++088888888888_______
_______+++++++088888888888_______
________+++++++8888888888________
________+++++++0088888888________
________++++++0088888888_________

^^^^^^^^^^^^^^^#####################^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^#######^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^####^^^^^##^^^^^^^^##^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^####^^^^^^^##^^^^^^##^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^####^^^^^######^^^^######^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^###^^^^^#######^^^#######^^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^####^^^^^########^########^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^###^^^^^^^####^^^^^^^####^^^^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^#######^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^########^^^^####^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^####^^^^^^^^^^^^########^^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^####^^^^###############^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^####^^^^^^^#########^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^#######^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^#####################^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^################^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^#####^^^^^^^^^^^^#####^^^^#####^^^^^^^^^^^^^#####^^^^^^ ^^^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^^^ ^^^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^^^ ^^^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^^^ ^^^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^^^ ^^^^^^#^^^^######^#####^^^^#^^^^#^^^^######^######^^^^#^^^^^^ ^^^^^^#^^^^#^^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^^#^^^^^#^^^^#^^^^^^ ^^^^^##^^^^#^^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^^#^^^^^#^^^^##^^^^^ ^^^^#^#^^^^#^^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^^#^^^^^#^^^^#^#^^^^ ^^^#^^#^^^^#^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^^#^^^^#^^#^^^ ^^#^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^#^^^ ^^^#^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^#^^^^ ^^^^#^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^#^^^^^ ^^^^^##^##################^^^^^^^^##################^##^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^#^^^^^#^^^^^#^^^^^^^^^^^^^ ^^^^#^^^^#^^###^^^###^^^###^^^^^#^^^^^ ^^^###^^###^#####^#####^#####^^###^^^^ ^^####^######################^#####^^^ ^^#################################^^^^ ^^###########^^^^^^^^^^^^##########^^^^ ^^#######^^^^^^^^^^^^^^^^^#########^^^^ ^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#######^^^^ ^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#####^^^^ ^^#################################^^^^ ^^####^^^#####################^^####^^^ ^^###^^^^^########^^^#######^^^^^###^^^ ^###^^^^^^^####^^^^^^^####^^^^^^^^###^^ ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^ ^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^###^^ ^###^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^###^^ ^###^^^^###^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^####^^ ^####^^^^###^^^^^^^^^^^^^^###^^^^###^^^ ^^###^^^^####^^^^^^^^^^^####^^^^####^^^ ^^####^^^^######^^^^^######^^^^^###^^^^ ^^^####^^^^###############^^^^#####^^^^ ^^^^####^^^^^###########^^^^^#####^^^^^ ^^^^^#####^^^^^^^^^^^^^^^^^######^^^^^^ ^^^^^^#######^^^^^^^^^^^^######^^^^^^^^ ^^^^^^^^#####################^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^################^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^##########^^^^^^^^^^^^^^^

^^####^^####^^#^^^^^^^^^^#^^^^^^#####^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^####^^####^###^^^^^^^^###^^^^^^#####^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^####^^#########^^^^^^#####^^^^^^########^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^####^^######^###^^^^#######^^^^^########^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^####^^#########^^^^####^####^^^^###^####^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^####^^########^^^^####^^^####^^^###^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^####^^####^####^^####^^^^^####^^###^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^####^^####^^####^^###########^^^###^^###^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^####^^#########^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^#####^^^#^^^^^^^^^^####^^####^^#####^^^^^^^########^^#####^^###^^ ^^#####^###^^^^^^^^#####^^####^^######^^^^^^########^^^#####^###^^ ^^^#########^^^##^######^^####^^###^###^^^^^###^^^^^^^^^########^^ ^^^#########^^######^###^^####^^###^^###^^^^########^^^^########^^ ^^^###^#^###^^^####^^###^^####^^###^^^###^^^########^^^^###^####^^ ^^^###^^^###^^^#####^###^^####^^###^^^^###^^###^^^^^^^^^###^^###^^ ^^^###^^^###^^###^######^^####^^#########^^^^#######^^^^###^^###^^ ^^^###^^^###^^^#^^^#####^^####^^########^^^^^^######^^^^###^^###^^ ^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^ ^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bäst just nu

På TV
The Simpsons
På Bio
Harry Potter 6
På Film
I Robot, Indepen Day
På Nätet
playstation-3.se
I Stereon
Eminem och The Voice
Bok
Harry Potter 7

Information

Riktigt namn
-
Rockstar Social Club
-
Medlem sedan
25/04 2008, kl 14:36
Steam
-
Senast inloggad
20/08 2010, kl 18:06
Hemsida
-
Antal inloggningar
27
Origin
-
Xbox Live
-
Skype
-
Playstation Network
-
Nintendo Network ID
-