Välkommen Gäst! Logga in eller registrera ett konto.

Logga inReferens för arbete i stab

Två nya befogenhetsområden skapas: fusk och forum

De som har befogenhet över fusken heter fuskansvariga, och dessa leds av en fuskledare. De som har befogenhet över forumet heter forumansvariga, och dessa leds av en forumledare. Med "ansvarig" respektive "ledare" menas i resten av detta dokument en person med befogenhet respektive ledarskap inom minst ett av dessa områden. En ledare för ett område räknas även som ansvarig för detta område. Alla nuvarande hjälpmoderatorer konverteras till fuskansvariga, alla nuvarande moderatorer konverteras till forumansvariga. Man kan vara både fuskansvarig och forumansvarig. Man kan även vara ledare för det ena området samtidigt som man är ansvarig i det andra, men man kan inte vara ledare för båda områdena samtidigt. Ingen av dessa två är en “lägre nivå” och ingen står över den andra, man kan tillsättas till antingen fuskansvarig först eller forumansvarig först, och forumansvariga har ingen makt över fuskansvariga.

Vid tillfällig avsaknad av ledare (exempelvis när en ledare just har avgått) för en grupp tar FIQ över ledarpositionen fullständigt tills att en ledare har utsetts. FIQ beslutar även hur denna tillsättning ska gå till.

Voteringar

Voteringar är tidsbegränsade. En votering avslutas antingen när alla ansvariga lagt sin röst, ELLER, när 1 vecka passerat. De som inte har röstat efter 1 vecka räknas ha röstat blankt, d.v.s. rösten räknas ej in. Vid händelse av att röstningen skulle vara exakt delad räknas ledarens röst tyngre. Om ledaren ej röstat stannar röstprocess tills denne har röstat. Vid händelse av att ingen skulle ha röstat efter att 1 vecka har passerat återställs röstperioden från noll när en person har lagt sin röst. Vid händelse av att röstningen är delad lika och ledaren direkt sagt att han röstar blankt avgör administratören voteringen.

Procedur för tillsättning av ansvariga

Medlemmen som önskar bli ansvarig skickar in en ansökan till ledaren. Ledaren startar en diskussion om medlemmen. De ansvariga diskuterar ansökan och bestämmer via votering om medlemmen ska få bli eller inte. Om det är lika många röster för ja och nej så beslutar ledaren.

Procedur för avsättning av ansvariga

De avsätts av ledaren. Detta bör dock inte ske utan en god anledning.

Procedur för tillrättavisning av ansvariga

Ledaren skall vid de tillfällen en ansvarig misskött sin post tillrättavisa denne.

Procedur för överklagande av beslut som ansvarig gjort

Medlemmen skickar ett PM till ledaren om beslutet, som tar ställning till det. Då en medlem eller en ansvarig vill överklaga ett beslut ledaren gjort, skall ett PM skickas till FIQ om saken.

Procedur för tillsättning och avsättning av ledare

FIQ har den yttersta makten över detta, men innan det sker bör det först diskuteras med de ansvariga.

Procedur för regelförändringar för ansvariga

Ledaren ger ett förslag för förändringar av exempelvis godkänningsregler, och de fuskansvariga kan därefter ge sina synpunkter, men fuskledaren har den yttersta makten att förändra dessa.

Procedur för varningar

Alla ansvariga kan föreslå att en medlem varnas, men endast för regelbrott som skett i den sektion de har befogenheter över. Efter förslaget skall en votering ske. Därefter kan ledaren utföra varningen.

Procedur för ban

Alla ansvariga kan föreslå att en medlem bannas, antingen en tidsbestämd ban eller en ban som är tidsobestämd. Efter förslaget skall en votering ske. FIQ har dock den yttersta makten för om bannen verkligen utförs eller ej. Användare som är mycket nya eller har mycket få inlägg och uppenbarligen endast är till för regelbrott (t.ex. reklamanvändare) bör istället direktbannas av FIQ efter anmälan till denne. Samma gäller för de som tidigare bannats och skapar en ny användare utan tillåtelse att återvända.

Procedur för unban

Alla ansvariga kan föreslå att en medlem unbannas. Efter förslaget skall en votering ske. FIQ har dock den yttersta makten för om unbannen verkligen utförs eller ej.

Extra funktionalitet ledare har tillgång till:

* Till-/avsättning av ansvariga

Ny moderatorforumstruktur

* Forum för forumansvariga

* Forum för fuskansvariga

* Forum för forumansvariga och fuskansvariga